obrazek

Gmina Kruszyna otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w kwocie 29.376zł. Planowana liczba osób niepełnosprawnych, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego to 3 osoby.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą miały czas dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Przewidywany czas realizacji: marzec – grudzień 2022r. Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej wynosi maksymalnie 240 godzin na rodzinę (w wyżej wskazanym okresie).
Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne i przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. W pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby członków rodzin lub opiekunów :
-sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która  ma niepełnosprawność sprzężoną
( posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności ) ,
- wymaga wysokiego poziomu wsparcia ,
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej  mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą składać karty zgłoszenia do Programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie ul. Kmicica 5.
Do karty należy dołączyć
o Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, uzupełnioną przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/ pielęgniarkę,
o kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osoby dorosłej (oryginał do wglądu).
Kwalifikacji do Programu dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie.
W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, prosimy kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie pod numerem telefonu 34  387-29-87 lub  664-314-404

Załączniki do pobrania:
1. Karta zgłoszenia do programu „ Opieka wytchnieniowa „ –edycja 2022 ( załącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa „ - edycja 2022
2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny –Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej  według zmodyfikowanych kryteriów oceny ( załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa „ - edycja 2022
3. Karta zgłoszenia osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022