Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 należy składać od dnia 02-09-2019 r. do 16-09-2019 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie w pok. nr 9 (druki wniosków są dostępne w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej http://gopskruszyna.bip.net.pl).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:

·         uczniom klas zerowych oraz studentom;

·         uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kruszyna;

·         uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2019 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł/os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Przy wystawianiu faktur/rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów. Paragony nie będą brane pod uwagę.

Więcej informacji uzyskają Państwo w siedzibie GOPS w Kruszynie, ul. Kmicica 5 pok. 9 oraz pod nr tel. 34 320 20 03 wew. 32 i 33.