OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że,
dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) wydawana będzie w budynku OSP w Jackowie,
ul. Strażacka 7, w godz. od 8.00 do 14.00
w dniu: 27-05-2022 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których kryterium dochodowe określone w tej ustawie nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
Ponad to świadczeniobiorcy pomocy w ramach działań PO PŻ mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej, powinny zgłosić się do tut. ośrodka pomocy społecznej w celu złożenia dokumentów potwierdzających dochody i sytuację osoby/rodziny w terminie do 23-05-2022 r.
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Więcej informacji pod nr tel. 664 314 404 lub 34 387 29 87, bądź w siedzibie GOPS Kruszyna.